Algemene voorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden als PDF

Algemene voorwaarden

Stichting VoCo Goeie Kost!

Gevestigd aan de Burgemeester van Campenhoutstraat 7a, 4921 KR Made. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64348598.

Artikel 1 Begripsbepaling

 1. Onder “Goeie Kost!” wordt verstaan: Stichting VoCo Goeie Kost!
 2. Onder “afnemer” of “Goeie Kost-ganger” wordt verstaan: de natuurlijke persoon met wie Goeie Kost! enige overeenkomst aangaat met betrekking tot de verkoop van voedsel, als eindgebruiker van dat voedsel.
 3. Onder “leverancier” wordt verstaan: de natuurlijke persoon, het samenwerkingsverband en/ of de rechtspersoon met wie Goeie Kost! enige overeenkomst aangaat met betrekking tot de aankoop van voedsel.
 4. Onder “bewaarnemer” wordt verstaan: de natuurlijke persoon, het samenwerkingsverband en/ of de rechtspersoon met wie Goeie Kost! enige overeenkomst aangaat met betrekking tot het beheren, dan wel kortstondig bewaren van voedsel.

Artikel 2 Doelstelling en uitgangspunten Goeie Kost!

 1. Goeie Kost! stelt zich ten doel: natuurlijk geteeld voedsel uit de eigen omgeving bekend maken bij en beschikbaar te maken voor de burgers in de gemeente Drimmelen en omstreken en hiermee duurzaamheid op het gebied van voeding te stimuleren.
 2. Goeie Kost! bewaakt en hanteert bij de realisatie van haar doelstellingen de uitgangspunten: op natuurlijke wijze geteeld, zonder het gebruik van gewasbeschermingsproducten, zonder gebruik van preventieve antibiotica, lokaal geteeld, eerlijke prijs en transparant. Dit betekent dat Goeie Kost! zich inspant dat de geleverde producten SKAL  gecertificeerd zijn of volgens de richtlijnen van SKAL geproduceerd zijn, deze in de regio worden geproduceerd, de prijs en kwaliteit markt conform zijn en de leverancier de eerlijke prijs krijgt voor zijn product. De Goeie Kost-ganger wordt gestimuleerd duurzaam te acteren binnen de voedselvoorziening, tevens weet de Goeie Kost-ganger welke leverancier de door hem bestelde producten ook feitelijk produceert, hoe en waar dat gebeurd.

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Goeie Kost! gedane leveringen en gesloten overeenkomsten met betrekking tot voedsel.  Eventuele voorwaarden van afnemer, leverancier dan wel bewaarnemer, van welke aard ook en hoe ook genaamd zijn, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, niet van toepassing.
 2. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen. Zij worden, voor zover zij niet in de plaats treden van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.
 3. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te downloaden vanaf de website www.goeiekost.nl/wordpress.

Artikel 4 Aanbiedingen, prijzen en procedure

 1. Bestellingen kunnen aan het eind van de bestelperiode worden afgehaald indien ze tijdig en correct worden ingegeven en betaald. De website geeft het uiterlijke bestelmoment aan. Na dit bestelmoment is het pas weer mogelijk een bestelling te plaatsen zodra dit op de website aangegeven wordt .
 2. Met de schriftelijke bevestiging van de bestelling door Goeie Kost! aan de Goeie Kost-ganger wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.
 3. De prijzen zoals vermeld op de website zijn in Euro’s en inclusief BTW.
 4. Goeie Kost! heeft het recht de prijzen en producten wekelijks aan te passen.
 5. Bestelde producten worden door Goeie Kost! op het centrale afhaalpunt en dagdeel in een krat aan de afnemer ter beschikking gesteld. De krat dient op het afhaalpunt door afnemer achtergelaten te worden.

Artikel 5 Verkoopvoorbehoud

 1. Indien bestelde producten naar de mening van Goeie Kost! niet voldoen aan de voorwaarden die ze aan die producten stelt, is Goeie Kost! gerechtigd die producten niet danwel een naar het oordeel van Goeie Kost! vergelijkbaar gelijkwaardig product te leveren aan afnemer.
 2. Afnemer heeft in geval van vervanging geen recht op enige restitutie van de koopprijs. Indien het bestelde product niet wordt geleverd, betaalt Goeie Kost! de koopsom voor dat product aan de Goeie Kost-ganger.

Artikel 6 Betaling

 1. Betaling dient op de rekening van Goeie Kost! te zijn bijgeschreven nadat de bestelling door afnemer is geplaatst.
 2. Alle betalingen geschieden door storting middels iDeal op een door Goeie Kost! aan te wijzen bankrekening.
 3. Indien afnemer wel een bestelling plaatst maar deze niet afrond middels een betaling, gaat de bestelling niet door.
 4. Goeie Kost! behoudt zich het recht voor orders of overeenkomsten niet of niet langer uit te voeren, indien door de Goeie Kost-ganger enige wijze zijn verplichtingen tegenover Goeie Kost! niet is nagekomen of niet nakoming dreigt.  

Artikel 7 Levering en transport

 1. Levering vindt plaats doordat Goeie Kost! de door de Goeie Kost-ganger bestelde producten in een, voor de Goeie Kost-ganger bestemde, krat heeft geplaatst, waarbij alsdan het eigendom van de producten overgaat op de Goeie Kost-ganger.  Deze krat is individualiseerbaar doordat de gegevens van de afnemer en de bestelling aan de krat zijn bevestigd.
 2. Goeie Kost! zal na levering de krat met bestellingen voor de Goeie Kost-ganger in bewaring nemen en als goed huisvader [laten] beheren tot het moment dat de bestelde producten door de afnemer wordt afgehaald bij het afhaalpunt.
 3. Bij de levering gaat het risico van de betreffende producten met alles wat daaraan is verbonden over op de Goeie Kost-ganger.
 4. Producten welke in eigendom toebehoren aan de Goeie Kost-ganger en zich ter zake van bewaring, transport dan wel enige andere vorm van dienstverlening in de verzamelruimte van Goeie Kost! bevinden, worden slechts voor de Goeie Kost-ganger gehouden door Goeie Kost!, zulks voor rekening en risico van de Goeie Kost-ganger.
 5. De Goeie Kost-ganger haalt de bestelde producten tijdens openingstijden af op het afhaalpunt van Goeie Kost!.
 6. Indien de Goeie Kost-ganger de bestelde en betaalde producten niet op de overeengekomen leveringsdatum afhaalt, worden de bestelde producten vernietigd dan wel aan de leverancier geretourneerd, zonder dat afnemer aanspraak kan maken op enige schadevergoeding dan wel restitutie van de koopsom.

Artikel 8 Verpakking/kratten/ statiegeld

 1. Alle kratten blijven eigendom van Goeie Kost! en dienen door afnemer op het afhaalpunt te worden achtergelaten.
 2. Verpakkingen waarvoor statiegeld in rekening is gebracht, kan de Goeie Kost-ganger aan Goeie Kost! worden teruggebracht door het bij het afhalen van een nieuwe bestelling in zijn krat achter te laten, mits de verpakking niet beschadigd is.
 3. Na ontvangst van deze geretourneerde verpakkingen, vergoedt Goeie Kost! het statiegeld direct contant.

Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Goeie Kost! zal het vervoer, de verpakking en bewaring van de bestelde producten naar beste inzicht en als goede bewaker uitvoeren.
 2. Goeie Kost! is tegenover de Goeie Kost-ganger en/of derden nimmer aansprakelijk voor schade welke geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg is van de kwaliteit (waaronder te rekenen – maar niet uitsluitend – eventuele besmettingen en ziektes) van het door de leverancier verstrekte producten.
 3. Leverancier is aansprakelijk voor en vrijwaart Goeie Kost! van alle schade en/of aanspraken welke voortvloeien uit (besmettingen en ziektes in) door de leverancier aangeleverde producten.
 4. Goeie Kost! kan bewaarnemer opdracht geven namens haar de producten van leverancier en/of Goeie Kost-ganger te bewaren. Bewaarnemer zal alle maatregelen treffen en alle handelingen verrichten die noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van haar taken. Bewaarnemer zal als goed huisvader haar werkzaamheden naar beste inzichten uitvoeren. Goeie Kost! kan bewaarnemer instructies geven voor de uitvoering van haar taken
 5. Goeie Kost! heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten, in welk geval deze algemene voorwaarden ook voor bedoelde derden van kracht zullen zijn.
 6. Goeie Kost! heeft het recht de door de leverancier verstrekte producten te weigeren indien zij van mening is dat deze van onvoldoende kwaliteit zijn.
 7. Leverancier en bewaarnemer vrijwaart Goeie Kost! voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan respectievelijk leverancier en bewaarnemer toerekenbaar is. 

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van Goeie Kost!, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds en aan gebreken in de aan Goeie Kost! toegeleverde producten anderzijds.
 2. Indien tengevolge van overmacht de levering door Goeie Kost! niet kan worden uitgevoerd, dan moet Goeie Kost! de Goeie Kost-ganger zo spoedig mogelijk schriftelijk omtrent de omstandigheden informeren.
 3. In geval van overmacht zullen partijen overleggen over een wijziging van de koopovereenkomst of over het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de koopovereenkomst.
 4. Indien partijen het niet binnen 10 dagen na de schriftelijke mededeling van de bedoelde omstandigheden eens kunnen worden over wijziging of ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich tot de rechter wenden.
 5. Goeie Kost! is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in voorgaand artikel over dit onderwerp.

Artikel 11 Garanties en klachten

 1. Goeie Kost! waarborgt dat de producten, die op grond van de order geleverd moeten worden, voldoen aan de eisen die daaraan in het maatschappelijk verkeer worden gesteld.
 2. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, dienen uiterlijk binnen twee dagen na aflevering aan Goeie Kost! kenbaar worden gemaakt per e-mail op vertelhetons@goeiekost.nl.
 3. Een klacht dient ten minste te bevatten:
  a. Een goede omschrijving van het gebrek;
  b. De aankoopwaarde van het product;
  c. De gegevens van de afnemer;
 4. Goeie Kost! zal binnen één week nadat de klacht per e-mail door haar is ontvangen een reactie sturen aan afnemer. Goeie Kost! zal, voor zover dat naar haar mening gerechtvaardigd is, een voorstel doen ter compensatie.
 5. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door afnemer van de gehele levering.
 6. Op de Goeie Kost-ganger rust de plicht de geleverde bestelde producten bij in ontvangstneming te (doen) controleren en een geconstateerde afwijking zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 dagen nadat de bestellingen zijn afgehaald, aan Goeie Kost! per e-mail te melden.

 Artikel 12 Beperking aansprakelijkheid

 1. De vergoeding door Goeie Kost! van de eventueel door de Goeie Kost-ganger en/of derde geleden schade uit welke hoofde dan ook, zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde.

Artikel 13 Geheimhouding en privacy

 1. Leverancier en bewaarnemer zijn verplicht alle informatie van Goeie Kost! en/of Goeie Kost-gangers, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat deze een vertrouwelijk karakter heeft en/of dat kennisname daarvan door derden voor haar en/of haar zakenrelaties nadelig kan zijn, geheim te houden, tenzij op een der partijen een wettelijke- of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Voornoemde verbintenis omvat tevens de verplichting voornoemde informatie op geen enkele wijze commercieel of anderszins te zullen gebruiken of exploiteren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de afnemer.
 2. Leverancier en bewaarnemer zullen hun verplichtingen op grond van deze bepaling opleggen aan door hen ingeschakelde derden en werknemers.
 3. Niet geanonimiseerde informatie van een enkele afnemer wordt niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij voor de juiste uitvoering van de doelstellingen van Goeie Kost! nodig is.

Artikel 14 Beëindiging

Onverminderd het recht om schadevergoeding te verlangen en onverminderd de overige rechten ingevolge deze algemene voorwaarden en/of de wet, heeft elke partij in de hieronder omschreven gevallen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder dat rechtelijke tussenkomst en/of ingebrekestelling zullen zijn vereist, middels een eenvoudige schriftelijke kennisgeving, te ontbinden of door opzegging te doen eindigen, zulks ter keuze van de beëindigende partij, indien:

 1. aan de afnemer voorlopige of definitieve surseance van betaling is verleend;
 2. de leverancier en/of bewaarnemer in staat van faillissement is verklaard;
 3. de leverancier en/of bewaarnemer onder curatele wordt gesteld;
 4. (een gedeelte van) het vermogen van de leverancier en/of bewaarnemer onder bewind wordt gesteld;
 5. de leverancier en/of bewaarnemer overlijdt, en/of
 6. de leverancier en/of bewaarnemer toepassing van de wettelijke regeling van schuldsanering aanvraagt. 

Artikel 15 Geschillenregeling

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Goeie Kost! enerzijds en de Goeie Kost-ganger en/of leverancier en/of bewaarnemer anderzijds gesloten overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter in het arrondissement Breda.

 

Drimmelen, november 2015